Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home2/nanodeta/public_html/persian/libraries/joomla/table/interface.php on line 1

نانوتکنولوژی دو استراتژی را دربرمی گيرد. اولی ديدگاه بالا به پائين است که بيان می کند اتم ها و مولکول ها بايد بوسيله ابزارهای دقيق و روش های پيشرفته از شکافتن اجزاء بزرگتر حاصل شوند. دومين ديدگاه بر اين اساس استوار است که مولکولها با برقراری اتصال به يکديگر اجزاء بزرگتر را می سازند، اين ديدگاه را پائين به بالا می نامند. DNA بطور کلی مولکولی برنامه دارشده با اطلاعات و آدرس دقيق است. خصوصيت منحصر بفرد دو رشته ای DNA آنرا به بهترين ماده اطلاعاتی با دقت تداخل مولکولی برابر ۳۴/۰ نانومتر تبديل می نمايد. علاوه براين با مکانيسم خودآرايي، DNA می تواند ساختارهايی در محدوده سانتی متر را بوجود آورد. لذا DNA نقشی عمده را در ديدگاه پائين به بالا در نانوتکنولوژی ايفا می نمايد.

 

سيمن توانست چندين نانوساختار را با استفاده از پهنای همپوشان رشته ها بسازد . باتاليا و همکارانش يک شبکه سيمی را از خودآرايی DNA ساختند. اخيرا يان و همکارانش نيز يک نانوساختار DNA ساختند که چهاربازوی DNAای (دمها) بشکل يک صليب به دو ساختار شبکه ای شکل جداگانه متصل شده بود، که مجموعه ای از نانوروبان ها و نانوگريدهای ٢بعدی را شامل می شد. هر دم از ۹ رشته DNA ساخته شده بود، با يک رشته در مرکز که با همه چهار بازوی دم ها مرتبط می شد. با تغيير انتهاهای رشته های DNA آنها توانستند کنترل کنند که کدام ساختار شبکه ای شکل گيرد. ساختار نانوگريد DNA حاوی شکاف های بزرگی بود که می توانست بعنوان يک مکان اتصالی برای ساير مولکول ها مورد استفاده قرار بگيرد.

DNA بعنوان يک الگو برای ساخت ساختارهايی از نانومواد نيز مورد استفاده قرار گرفته است. سوتو و همکارانش با استفاده از DNA بعنوان يک عامل داخل شونده به نانومواد سازنده، يک شکاف اتصالي-نوری در کريستالهای فوتونيک ساختند. ساير تلاشها منجر به ساخت تجمعاتی از نانومواد با استفاده از DNA و پروتئين های تشخيصی DNA شد. مائدا و همکارانش با استفاده از DNA توانستند کنترل دقيقی بر مکان گزينی قطعات طلا داشته باشند. وارنر و هوتچيسون ساختاری خطی و يک ساختار نوار مانند از ذرات کاتيونی طلا و DNA را ايجاد کردند. علاوه بر اين توليد نانوسيم مسی و تجمع خوشه ای پلاتين با استفاده از DNA بعنوان الگو نيز گزارش شده است. برهمکنش DNA و نانوتيوب های کربنی و نانوتيوب های توليد شده بر پايه DNA بطور وسيعی مورد مطالعه قرار گرفته است