Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home2/nanodeta/public_html/persian/libraries/joomla/table/interface.php on line 1

اعمالی که برای تشخيص مولکولی بکار می روند، مثلا برای آنتی بادی ها، می توانند برای DNA نيز بکار گرفته شوند. يک پليمر خود همانندساز سريعا منابع موجود پيش سازهای حاصل از فرايندهای نسبتا ساده شيمی قبل حيات را مصرف خواهد نمود. لذا، از مراحل اوليه تکامل، مسيرهای متابوليکی برای توليد کارآمد پيش سازها مورد نياز بوده است. ريبوزيم هايی که در طبيعت وجود داشتند، دارای فعاليت کاتاليتيک محدود بودند، ولی می دانيم که پتانسيل کاتاليتيک RNA بسيار بيشتر می باشد. با ابداع روشی برای جستجوی مخازن پليمرهای تصادفی RNA و عصاره هايی که فعاليتهای خاص دارند، تحقيق پيرامون مولکول های RNA دارای فعاليتهای کاتاليتيکی جديد بهتر شده است. SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment) چيزی جز تسريع تکامل در لوله آزمايش نمی باشد. SELEX شامل سری فعاليتهايی است که همانند فعاليتهای تئوری تکامل داروين (شامل موتاسيون های خودبخودي، انتخاب طبيعی و توليد نسل) می باشد.

 

در يک مثال منحصربفرد، اين روش برای انتخاب مولکولهای RNAای بکار می رود که بطور محکم به ATP اتصال می يابند. ابتدا يک مخلوط تصادفی پليمرهای RNA با عبور از ميان رزينی که به آن ATP متصل شده است، در معرض انتخاب غيرطبيعی قرار می گيرد. حد عملی پيچيدگی يک مخلوط RNA در SELEX، حدود  ۱٠۱۵ توالی مختلف می باشد که بررسی کامل  ٢۵ نوکلئوتيدی ها (۱٠۱۵ ٢۵ ) را ممکن می سازد. پليمرهای RNA که از ستون عبور می کنند، دور ريخته می شوند. انواعی که به ATP اتصال می يابند، با استفاده از محلول نمکی شسته شده و جمع آوری می گردند. پليمرهای جمع آوری شده، اغلب با استفاده از ترانسکريپتاز معکوس جهت توليد ملکول های متعدد DNA مکمل RNA انتخاب شده و سپس با استفاده از يک RNA پليمراز برای توليد مولکول های متعدد RNA مکمل مولکول های DNA حاصل، تکثير داده می شوند. در نهايت اين مخزن جديد RNA مجددا در معرض همان روش انتخاب قرار داده شده و اين چرخه چندين بار ديگر تکرار می گردد. در انتها، تنها چند توالی RNA با تمايل قابل توجه به ATP باقی می ماند. اين ترتيب عمل مشابه آنچه در تئوری تکاملی داروين مطرح شده است می باشد.