محققان موفق به تولید دروازه های منطقی بولین (دوتایی) و فازی با استفاده از مولکول های  DNA شده اند. این ساختارها در بیوسنسور ها و طراحی های مولکولی کاربرد دارند. برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

Construction of a Fuzzy and Boolean Logic Gates Based on DNA

DOI: 10.1002/smll.201402755

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201402755/abstract